Statut

U skladu sa odredbama čl. 10., 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 14.07.2015. godine usvojen je sledeći:

STATUT

KLUBA PROFESIONALNIH SOFTVER TESTERA “TEST’RS CLUB”

Član 1.

Klub profesionalnih softver testera “TEST’RS CLUB” (u daljem tekstu: Udruženje) osniva se kao dobrovoljno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruženje građana, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja softverskih proizvoda sa naglaskom na aktivnosti vezane za kontrolu kvaliteta i testiranje softvera.

Član 2.

Udruženje je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 3.

Naziv Udruženja je: KLUB PROFESIONALNIH SOFTVER TESTERA “TEST’RS CLUB”

Skraćeni naziv Udruženja je: “TEST’RS CLUB”

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: CLUB OF PROFESSIONAL SOFTWARE TESTERS “TEST’RS CLUB”

Sedište Udruženja se nalazi u Novom Sadu, Bulevar Cara Lazara 7.

Član 4.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, na kojem je ispisano «Klub profesionalnih softver testera “TEST’RS CLUB”» i sedište udruženja Novi Sad, ćiriličnim pismom na srpskom jeziku, a u sredini logo kluba.

Član 5.

Udruženje može da stiče i koristi sredstva i njima raspolaže za izvršenje poslova kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci koji su utvrđeni Statutom.

Član 6.

Neposredni ciljevi Udruženja su:

 1. okupljanje stručnjaka i entuzijasta u oblasti informacionih tehnologija, strukom ili interesovanjem vezanih za aktivnosti kontrole kvaliteta softvera u jedinstvenu zajednicu;
 2. stvaranje i održavanje jedinstvenog registra stručnjaka za kontrolu kvaliteta softvera, kao i IKT kompanija koje u okviru svog poslovanja obavljaju aktivnosti kontrole kvaliteta softvera;
 3. unapređenje strukovne, naučne i obrazovne delatnosti u oblasti informacionih tehnologija, sa naglaskom na kontrolu kvaliteta softvera, kroz organizovanje i/ili učešće u naučno-istraživačkim projektima, stručnim skupovima, seminarima, sajmovima, i takmičenjima;
 4. angažovanje u zakonodavno-pravnoj oblasti radi izrade, usaglašavanja i sprovođenja zakona i akata koji se odnose na aktivnosti kontrole kvaliteta softvera i razvoja softverskih proizvoda u celini;
 5. stvaranje uslova za praktikovanje znanja i veština vezanih za kontrolu kvaliteta softvera, kao i srodnih aktivnosti razvoja softverskih proizvoda u celini, u okviru projekata i timova zajednice;
 6. razmena znanja i iskustava između članova zajednice kao i zajednice u celini sa drugim stručnim udruženjima i zajednicama na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 7. kontinualna edukacija šire zajednice u oblasti informacionih tehnologija sa akcentom na kontrolu kvaliteta softvera.

Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva Udruženje naročito:

 1. deluje na kontinuiranom unapređenju kontrole kvaliteta softvera i srodnih aktivnosti u procesu razvoja softvera u celini;
 2. organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne i naučne skupove, savetovanja, kurseve, takmičenja, seminare, kongrese i druge oblike edukacije u oblasti informacionih tehnologija, sa naglaskom na kontrolu kvaliteta softvera;
 3. prikuplja, obrađuje i priređuje naučnu i stručnu literaturu u vezi kontrole kvaliteta softvera i srodnih aktivnosti u procesu razvoju softvera u celini;
 4. objavljuje knjige i druge stalne ili povremene publikacije iz oblasti informacionih nauka i tehnologija u vezi pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrole kvaliteta softvera, u skladu sa zakonom;
 5. sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, školama i drugim organizacijama od interesa u zemlji i inostranstvu koje se bave informacionim naukama i tehnologijama;
 6. kontaktira sa preduzećima, privatnim poslodavcima i ustanovama u cilju upoznavanja i unapređivanja poslovanja novim idejama i rešenjima iz oblasti informacionih nauka i tehnologija;
 7. učestvuje na javnim tenderima i konkursima u režiji države Republike Srbije ili preduzeća u zemlji i inostranstvu.

Član 7.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statuta i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 16 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lica mlađa od 16 godina iz stava 1 ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 8.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 9.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana Statuta. Maloletni član sa navršenih 16 godina može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član Udruženja je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
 5. ispunjava ostale obaveze u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 10.

Svaki član društva je dužan da redovno plaća članarinu.

Odluku o visini godišnje članarine predlaže Upravni odbor, a usvaja i potvrđuje Skupština Udruženja.

Odluka o visini članarine iz stava 2 ovog člana Statuta, donosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Predsednik upravnog odbora je dužan da vodi evidenciju o članovima Udruženja i plaćanju članarine i o tome da podnosi izveštaj Upravnom odboru.

Svi izabrani članovi u organima Udruženja su neposredno odgovorni pred organom Udruženja koji ih je birao, i koji odlučuje o njihovom eventualnom razrešenju na isti način na koji je vršen njihov izbor.

Član 11.

Ukoliko ne poštuje prava i obaveze utvrđene Statutom Udruženja, član može snositi sankcije, i to:

 1. smena sa funkcije u Upravnom odboru Udruženja ili Projektnom timu;
 2. zabrana svih aktivnosti u ime Udruženja;
 3. isključenje iz Udruženja.

Predlog o sankcionisanju može podneti svaki član Udruženja Upravnom odboru pisanim putem.

Odluku u sankcijama donosi Upravni odbor Udruženja dvotrećinskom većinom u roku od 7 dana od podnošenja predloga o sankcionisanju.

Član 12.

Članstvo u Udruženju može prestati odlukom Upravnog odbora zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja, u slučaju narušavanja ugleda Udruženja ili ponašanjem koje je suprotno odredbama Zakona o udruženjima.

Odluku o ispunjenju uslova za prestanak članstva u Udruženju donosi Upravni odbor Udruženju dvotrećinskom većinom.

Član može podneti žalbu na osnovu donešene odluke o prestanku članstva. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od datuma donošenja odluke o prestanku članstva. Skupština je dužna da ponovi glasanje o udaljavanju člana, na nivou celog Udruženja, na prvom sledećem formalnom zasedanju.

Član 13.

Počasni članovi su članovi Udruženja koji imaju posebna prava i obaveze, a koja se razlikuju od prava i obaveza članova Udruženja.

Počasni član Udruženja može biti bilo koje fizičko lice, koje je svojim radom posebno doprinelo razvoju Udruženja.

Odluku o počasnom članstvu jednoglasno donosi Upravni odbor Udruženja, na predlog bilo kog člana Udruženja, uz obrazloženje Skupštini Udruženja.

Odluku o pravima i obavezama Počasnih članova donosi Upravni odbor, dvotrećinskom većinom u roku od mesec dana od prijema predloga za Počasno članstvo. Prava i obaveze Počasnih članova definišu se pojedinačno za svakog Počasnog člana i beleže u Internim aktima.

Odluku o prekidu statusa Počasnog člana jednoglasno donosi Upravni odbor posebnim Internim aktom, uz obrazloženje na Skupštini Udruženja.

Član 14.

Organi Udruženja su: SkupštinaUpravni odbor.

Član 15.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 16.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima najmanje tri a najviše sedam članova , koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor čine:

 1. Predsednik Upravnog obdora;
 2. Potpredsednik Upravnog odbora;
 3. ostali članovi Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz redova svojih članova dvotrećinskom većinom bira Predsednika i Potpredsednika Upravnog odbora.

Član 17.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Potpredsednik upravnog odbora je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 18.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;
 8. donosi Interne akte radi efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 9. odlučuje o počasnom članstvu u Udruženju i izuzetnim nagradama;
 10. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor može punopravno da odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova Upravnog odbora. O pitanjima iz svoje nadležnosti Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. U slučaju da je prisutan paran broj članova i da pri glasanju ne postoji većina, glas Predsednika Upravnog odbora ima vrednost dva glasa u glasanju. U slučaju odsutstva Predsednika, ovo pravo se prenosi na Potpredsednika i ne može biti preneto na treće lice.

Član 19.

Član Upravnog odbora ima pravo da:

 1. glasa u odlučivanju;
 2. da pokrene zahtev za glasanje o nepoverenju za bilo kog člana Upravnog odbora i preispitivanje koreknosti rada člana.

Obaveze člana Upravnog odbora su da:

 1. vrši funkciju u skladu sa opisom funkcije koja je definisana Internim aktima;
 2. poštuje i izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
 3. brine o radu, imidžu, vrednostima, misiji i viziji Udruženja;
 4. na kraju svog mandata prenese stečena znanja članu Udruženja koji preuzima njegovu funkciju;
 5. ispunjava obaveze člana Upravnog odbora u toku trajanja mandata od dve godine, osim ukoliko okolnosti ne zahtevaju drugačije.

Ukoliko član Upravnog odbora ne poštuje svoje obaveze ili se ne ponaša u skladu sa svojim obavezama, Predsednik Upravnog odbora dužan je da pokrene pitanje poverenja i sprovede neophodne mere.

Član 20.

Predsednik Upravnog odbora predsedava sastancima Upravnog odbora i koordinira njegovim radom, zastupa i predstavlja Udruženje u pravnim i finansijskim poslovima.

Zaduženja članova Upravnog odbora dodeljuje Predsednik Upravnog odbora i definiše njihova prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i Internim aktima Udruženja.

Zastupnik Udruženja

Član 21.

Ovlašćenje da zastupa i predstavlja Udruženje (u daljem tekstu: Zastupnik Udruženja) poseduju Predsednik i Potpredsednik Upravnog odbora.

Zastupnik Udruženja može biti bilo koji član Udruženja. Zastupnika Udruženja predlaže Upravni odbor, a glasanjem potvrđuje Skupština.

Zastupnik Udruženja ima pravo da:

 1. nastupa u ime Udruženja;
 2. zaključuje ugovore u ime Udruženja;
 3. koristi pečat Udruženja.

Obim prava Zastupnika Udruženja utvrđuje Upravni odbor za svakog pojedninačnog Zastupnika Udruženja i beleži ih u internim aktima.

Realizacija aktivnosti Udruženja

Član 22.

Redovne aktivnosti Udruženja realizuju se kroz Projekte Udruženja (u daljem tekstu: Projekti).

Član 23.

U cilju rada na Projektu formira se posebni Projektni tim (u daljem tekstu: Tim). Tim sačinjavaju najmanje dva člana Udruženja. Formalni predstavnik Tima je Koordinator tima.

Član 24.

Tim ima obavezu da:

 1. svojim aktivnostima neposredno doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja;
 2. svojim aktivnostima utiče na razvoj Udruženja kroz razvoj znanja i veština članova Tima, a u skladu sa definisanim ciljevima Udruženja.

Član 25.

Članovi Udruženja koji učestvuju u radu Tima (u daljem tekstu: Članovi Tima) u odnosu na Tim imaju dodatna prava i obaveze.

Član tima ima pravo da:

 1. bira i bude biran za Koordinatora tima.

Obaveze člana tima su da:

 1. prisustvuje sastancima Tima;
 2. učestvuje u aktivnostima Tima u skladu sa svojim mogućnostima i prihvaćenim odgovornostima.

Koordinator tima je Član tima izabran većinom glasova Članova tima da predstavlja i vodi Tim u ostvarivanju aktivnosti Tima.

Koordinator tima se bira na neodređeni vremenski period, odnosno do prestanka rada Tima ili do izbora novog Koordinatora tima. Inicijativu za izbor novog Koordinatora tima može pokrenuti najmanje jedna trećina Članova tima.

Član 26.

Koordinator tima u odnosu na Tim ima dodatna prava i obaveze.

Koordinator tima ima pravo da:

 1. primi novog Člana tima u Tim;
 2. isključi Člana tima iz Tima;
 3. prisustvuje sastancima Upravnog odbora.

Obaveze Koordinatora tima su da:

 1. organizuje aktivnosti Tima u skladu sa ciljevima Udruženja i mogućnostima i prihvaćenim odgovornostima Članova tima;
 2. odgovorno raspolaže finansijskim sredstvima dodeljenim Timu u cilju obavljanja aktivnosti Tima na projektu;
 3. periodično izveštava Upravni odbor o radu Tima kao celine, kao i svih Članova tima ponaosob;
 4. izveštava Članove tima o odlukama Upravnog odbora koje se direktno ili indirektno odnose na Članove tima;
 5. predstavlja Tim na redovnim sastancima Udruženja, kao i da pred Skupštinom podnosi izveštaj o radu Tima i ostvarenim rezultatima;
 6. rešava sporove unutar Tima.

Član 27.

U slučaju spora unutar Tima ili između Timova, koji nisu regulisani Statutom, nadležni organ za rešavanje sporova je Upravni odbor.

Član 28.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 29.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima. Odluku o pristupanju međunarodnim udruženjima donosi Skupština Udruženja.

Pristupanje pomenutim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Statusne promene udruženja registruju se kod nadležnog organa u roku od 15 dana od dana nastale promene, a u skladu sa zakonom.

Član 30.

Udruženje se finansira od članarina, donacija, poklona, iz kotizacija za seminare, radionice i druge oblike edukacije, konkurisanjem na tenderima i konkursima za projekte u organizaciji državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Dobit se može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 31.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 32.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice. Odluku o prenosu imovine udruženja donosi skupština udruženja.

Član 33.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja

Predrag Skoković

Učitavanje...